Король Л.В.

Керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Король Леся Вікторівна.

В лабораторії працюють 2 провідних наукових співробітника, 1 старший та  2 молодших наукових співробітника, 1 старший лаборант з в/о, 1 лаборант; з них – 1 доктор біологічних наук, 1 кандидат медичних наук.

Основні напрями роботи:

  • вивченнябіохімічних механізмів виникнення та прогресування захворювань нирок у дітей та дорослих;
  • дослідження впливу гострої ішемії та хронічної гіпоксії на тканинний метаболізм нирки;
  • вивчення порушеньобміну ліпідівкрові, біохімічної структури клітинних мембран, процесів пероксидації та антиоксидантного захисту в еволюції хронічних хвороб нирок.

Лабораторія працює над створенням інформативних методів дослідження крові та сечі для ранньої діагностики захворювань нирок і прогнозування їх клінічного перебігу; бере участь в оцінці ефективності різних методів лікування нефрологічних хворих, займається розробкою біохімічних маркерів порушення та відновлення функцій нирки.

БіохіміяПрактична спрямованість – лабораторія  проводить визначення рівня специфічних для нирок ферментів (Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази та її ізоферментів, β-галактозидази, глюкозидази, L-аргінін:гліцин амідинотрансферази, аргінази, γ-глютамілтранспептидази) показників обміну заліза (трансферин, церулоплазмін, показник сатурації, залізозв’язуюча здатність крові), оцінку антиоксидантного статусу хворих (каталаза, пероксидаза, церулоплазмин, трансферин, SH-групи, глутатіонпероксидаза і -трансфераза, ПОЛ) та показників обміну азоту.

Науковцями лабораторії розроблені нові методи дослідження дисліпідемій як фактору ризику атеросклерозу в прогресуванні нефропатій та ниркової недостатності; визначення лізосомальних та мітохондріальних ензимів нефротелію, як чутливих показників раннього ураження канальцевого апарату нирок при різних захворюваннях нирок; розроблений комплексний підхід до лабораторноїоцінки стану антиоксидантного захисту організму хворих.

Впроваджені сучасні біохімічні методи дослідження продуктів пероксидації ліпідів, активності ферментів антиоксидантного захисту та ензимів канальцевогонефротелію в різних біологічних середовищах.

Співробітниками лабораторії опубліковано понад 300 наукових праць у галузі біохімії та нефрології,оформлено 20 патентів.

Leave Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *