Лабораторія імунології –  сучасний науково-дослідний підрозділ, в якому працюють:  1  завідувач, 1 старший науковий співробітник, 1 молодший науковий співробітник, 1 лаборант. З них – 1 доктор медичних наук, професор, 1 – кандидат біологічних і 1 – медичних наук, с.н.с.

Керівник – доктор  медичних наук, професор Вікторія Євгенівна Дріянська.

Напрямки  наукової та практичної діяльності: Важливими  напрямками досліджень є визначення порушень імунітету у хворих з нефрологічною патологією,  вивчення глибоких патогенетичних механізмів та розробка ефективних методів лікування з використанням імунотропної терапії при імунозапальних та запальних захворюваннях нирок.

В лабораторії імунології використовуються нові сучасні методики дослідження продукції факторів міжклітинної кооперації імунної системи  – спонтанного та індукованого синтезу цитокінів: інтерлейкінів, інтереферонів факторів росту методом імуноферментного аналізу, що дає можливість оцінювати  стан Т-лімфоцитів хелперів (1, 2, 17 типів, Т-регуляторних клітин), клітин моноцитарно-макрофагальної системи. Виконується типування для визначення особливостей HLA-антигенів (локуси А, В, DR) у хворих на хронічний гломерулонефрит. Налагоджені методики визначення антитіл проти протеїнів теплового шоку в сироватці крові та інгібіторів секреторних лейкопротеаз (SLPI), єкспресії молекул клітинної адгезії – ICAM-1, VCAM, про-(CD95) та антиапоптотичних (bcl-2) маркерів. Співробітники лабораторії мають досвід визначення рецепторів до інтерлейкінів, а також експресії антигенів гістосумісності II класу (HLA-DR) на Т- і В-лімфоцитах.

Важливе практичне значення має досвід аналізу стану імунітету, формулювання імунологічного діагнозу та використання нових імунотропних препаратів в схемах терапії хворих: мієлопіду, тималіну, Т-активіну, тимогену, лаферону, манаксу, мікотону, галавіту, протефлазіду, кагоцелу, нуклеїнату та ін.

Співробітники лабораторії як засновники та члени Українського Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) приймали участь у проведенні більш ніж 30 науково-практичних конференцій, в тому числі 3 міжнародних, на яких висвітлювались проблеми клінічної та лабораторної імунології, 1 Міжнародної школи молодих вчених за участю 30 провідних професорів світу.

Співробітники лабораторії за роки наукової діяльності опублікували більше ніж 700 наукових праць, 11 монографій.

За період існування ДУ «Інститут нефрології НАМН України» співробітники лабораторії імунології приймали участь в 22 наукових темах і зараз працюють над виконанням 4 тем, за результатами цих досліджень опубліковано більше 300 робіт, з яких 6 монографій, 146 статей та 139 тез доповідей (за кордоном – 41), 13 патентів (на винахід та корисну модель), 1 інформаційний лист; зроблено 135 доповідей на конференціях і з`їздах (35 за кордоном). В лабораторії захищені 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.