Микола Олексійович Колесник — член-кореспондент НАМН України,  Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки,  д.мед.н., проф.

М. О. Колесник – провідний учений в галузі нефрології, наукові інтереси  якого стосуються  дослідження  механізмів  виникнення і прогресування  хвороб сечової системи, вивчення проблем діалізної терапії хворих на хронічну хворобу нирок або з гострим пошкодженням нирок.

М. О. Колесник разом з провідними ученими інституту створили класифікацію хвороб сечової системи, яка була прийнята ІІ Національним з’їздом нефрологів; на ІІІ з’їзді прийняли її нову редакцію і морфологічну класифікацію хвороб нирок для нефрологічної практики.

Робоча група, керівником якої він є, створила  і впровадила клінічні настанови рекомендації, стандарт і протоколи надання спеціалізованої  медичної допомоги хворим з хронічною хворобою нирок VД стадії.

У 2007 році за його ініціативи у структурі Інституту було створене перше в Україні відділення інтенсивної нефрології і таким чином  започатковано розвиток нового напряму нефрології в Україні.

З іменем професора М.О. Колесника пов’язано впровадження методу перитонеального діалізу в Україні.

Запропонована ним поетапна система надання  спеціалізованої допомоги хворим нефрологічного профілю  в  Україні була прийнята і затверджена наказом МОЗ і НАМН № 65/462 від 30.09.2003 року.

Під керівництвом М. О. Колесника  група укладачів (співробітники ДУ «Інститут нефрології НАМН України») у 2002 році  створили Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) (головним координатором якого він є і зараз); з 2006 року реєстр  включений до  реєстру Європейської ниркової асоціації.

У 2007 році було розпочато створення електронної бази даних  регіональних та національного реєстру хворих на ХХН за допомогою нового програмного забезпечення. Нова програма дала  можливість ввести в базу даних облікову форму № 167/0 «Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок або трансплантованою ниркою»  кожного хворого на ХХН. На основі введених облікових форм № 167/0 були  сформовані звітні регіональні форми №67 «Звіт про кількість хворих, які перебували на обліку з хронічною хворобою нирок або трансплантованою ниркою   (річна)».

При створенні бази даних національного реєстру впродовж  2008-2017 років здійснена велика робота, результатом якої  стало створення регіональних реєстрів, що значно   поліпшило  облік хворих на  ХХН  в Україні загалом. Завдяки плідній співпраці з головними позаштатними спеціалістами зі спеціальності «нефрологія» департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, міст Києва та Севастополя, які є регіональними координаторами Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, якість останнього щорічно зростає. Більше того, на основі введеної  нової форми первинної облікової документації № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____»,  у виданні за 2012 р. стало можливим презентувати новий розділ, присвячений гострому пошкодженню нирок.

М. О. Колесник – головний редактор науково-практичного медичного «Українського журналу нефрології та діалізу» і є  членом редакційних колегій багатьох медичних журналів.

За останні 5 років під його керівництвом підготовано 2 доктори медичних наук і 6 кандидатів медичних наук; на сьогодні виконується докторська і 3 кандидатські дисертації за спеціальністю «нефрологія».

Автор понад 350 наукових праць (8 монографій, 8 методичних рекомендацій і 3 інформаційних листів, 5 патентів).

Завдяки його зусиллям нефрологія стала науковою спеціальністю.

Президент Асоціації нефрологів нових незалежних держав, член  комісії   з глобального розвитку нефрології світової асоціації нефрологів, член Правління Української асоціації нефрологів,  дійсний член  Европейської ниркової асоціації — асоціації діалізу і трансплантації, світової асоціації перитонеального діалізу,  експерт державного  фармакологічного центру МОЗ України з питань випробувань лікарських засобів в урології, нефрології та гінекології.

Основні монографії: “Гемостаз і нирки. Нирки і гемостаз” (2001), Инфекции почек и мочевыводящих путей (2003); “Поражение почек, обусловленные ревматическими заболеваниями” (2004), «Теория и практика доказательной медицины» (2006), Основи нефрології (2008, 2010), «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок» (2010).

Службова адреса: 03680 м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30;

Тел.: (044) 225-93-77 факс: (044) 225-93-87

E-mail: director@inephrology.kiev.ua