Керівник — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Король Леся Вікторівна.

В лабораторії працюють  провідний, старший та молодший наукові співробітники, з них – 2 кандидати медичних наук, 2 лаборанти.

Основні напрями роботи:

  • вивчення біохімічних механізмів виникнення та прогресування захворювань нирок у дітей та дорослих;
  • вивчення порушень процесів пероксидації та антиоксидантного захисту в еволюції хронічних хвороб нирок.

Лабораторія працює над створенням інформативних методів дослідження крові та сечі для ранньої діагностики захворювань нирок і прогнозування їх клінічного перебігу; бере участь в оцінці ефективності різних методів лікування нефрологічних хворих, займається розробкою біохімічних маркерів порушення функцій нирки.

Практична спрямованість –лабораторія  проводить визначення рівня специфічних для нирок ферментів (Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази та її ізоферментів, β-галактозидази, L-аргінін:гліцин амідинотрансферази, γ-глутамилтранспептидази, глікозидази, аргінази), показників обміну заліза (трансферин, церулоплазмін, показник сатурації,), маркерів запалення (С-реактивний протеїн, пероксидази сечі), оцінку антиоксидантного статусу хворих (активність каталази, пероксидази, вміст церулоплазміну, трансферину, SH-груп) та інтенсивності оксидативного стресу в організмі хворого.

Науковцями лабораторії розроблені методи дослідження дисліпідемій як фактору ризику атеросклерозу в прогресуванні нефропатій та ниркової недостатності; визначення лізосомальних та мітохондріальних ензимів нефротелію, як чутливих показників раннього ураження канальцевого апарату нирок при різних захворюваннях нирок; розроблений комплексний підхід до лабораторної оцінки стану антиоксидантного захисту  та інтенсивності оксидативного стресу в організмі хворих.

Співробітниками лабораторії опубліковано понад 400 наукових праць у галузі біохімії та нефрології,оформлено 30 патентів.

Співробітники лабораторії біохімії