Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на третьому (освітньо-науковоми/освітньо-професійному) рівні вищої освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров`я” за спеціальністю 222 “Медицина” (спеціалізація “Нефрологія”, “Дитяча нефрологія”)

Статут

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Сертифікат про акредитацію

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Програми (освітні програми), що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, що передбачені відповідною програмою (освітньою програмою)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Кошторис

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:

Положення про запобігання конфлікту інтересів

Положення про оцінку заходів БПР

Методологія оцінювання знань